Skip links

Algemene Voorwaarden

Feel Free SUP

Feel Free SUP is onderdeel van Feel Free Institute – ingeschreven bij de KvK onder nummer 30244683.

1. BETALING
 • Betaling dient vooraf te worden voldaan via de betaallink toegestuurd vanuit Feel Free SUP, dan wel het klanten dashboard, dan wel voor aanvang van de sessie, tenzij anders overeengekomen. De prijzen weergegeven op de website zijn actueel, worden op regelmatige basis bijgehouden en kunnen gedurende het jaar variëren.
2. HUURPERIODE
 • Daar waar tijden genoemd worden op onze website of door onze medewerkers, zijn deze altijd bij benadering en niet exact. Een deel van de huurperiode wordt gebruikt voor korte instructies indien nodig. Het op- en afstappen maakt onderdeel uit van de huurperiode. De precieze tijd op het water kan daarmee wat variëren. Afhankelijk van de drukte en groepsgrootte, kan er enige wachttijd optreden. Het blijft altijd verantwoordelijkheid van de deelnemer om voor het aangegeven tijdstip terug te komen.
3. WEEROMSTANDIGHEDEN
 • Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de SUP-Huur en SUP-Les alleen doorgang vinden als de weersomstandigheden dit toelaten, dit ter beoordeling van Feel Free SUP en/of de instructeur(s) werkzaam voor Feel Free SUP. Het staat Feel Free SUP en de instructeur(s) vrij de SUP-Huur en SUP-Les aan de weersomstandigheden aan te passen.
 • Feel Free SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Feel Free SUP hebben te allen tijde het recht een SUP-Huur of SUP-Les af te lassen dan wel af te breken, als de omstandigheden (bijv. bij slecht weer door regen, onweer, harde wind, etc.) dit naar de mening van Feel Free SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Feel Free SUP nodig maken. Feel Free SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Feel Free SUP kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. Feel Free SUP stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor.
4. VEILIGHEID EN EIGEN RISICO
 • De deelnemer stelt Feel Free SUP voor aanvang van de huurperiode of activiteit op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. In geval van twijfel overlegt de deelnemer met Feel Free SUP of de instructeur.
 • De deelnemer of degene die inschrijft voor een activiteit verklaart te kunnen zwemmen, in het bezit te zijn van minimaal Zwemdiploma A.
 • De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico’s kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart Feel Free SUP en/of de instructeurs werkzaam voor Feel Free SUP en/of bij Feel Free SUP of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van Feel Free SUP.
5. OVERIGE VERPLICHTINGEN DEELNEMER
 • De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren, eventuele schade te melden – en wanneer hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie, Feel Free SUP onmiddellijk in kennis te stellen.
 • Aan het einde van de huurperiode of sup tocht zal deelnemer het materiaal bij Feel Free SUP inleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij/zij het materiaal ter beschikking gesteld heeft gekregen.
 • Eventuele door Feel Free SUP vastgestelde beschadigingen aan de SUP en/of toebehoren bij de SUP bij het inleveren, worden hersteld voor rekening van de deelnemer.
 • De deelnemer dient zorgt te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien de deelnemer geen WA-verzekering heeft afgesloten, dan is Feel Free SUP gerechtigd de SUP niet mee te geven bij aanvang van de activiteit.

 

 • Het is de deelnemer niet toegestaan om de SUP in gebruik te geven en/of te verhuren aan een derde, tenzij Feel Free SUP hier vooraf, schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • De deelnemer draagt verantwoordelijkheid om de SUP tijdig, uiterlijk op het overeengekomen tijdstip, terug te brengen. Bij overschrijding van de huurperiode is Feel Free SUP gerechtigd voor ieder uur een boete in rekening te brengen, gelijk aan de gehanteerde huurprijs per uur.
6. ANNULERING
 • Het is voor deelnemers tot 48 uur voor aanvang van de SUP Les of SUP huur mogelijk om de activiteit kosteloos te annuleren. Neem hiervoor altijd tijdig telefonisch of per email contact op. Voor annuleringen die tot 24 uur voor aanvang binnenkomen, is het mogelijk om de activiteit kosteloos te verzetten naar een ander moment. Er is geen vergoeding mogelijk voor annuleringen later dan 8 uur voor aanvang van de activiteit.
7. KLACHTEN
 • Mocht zich een probleem voordoen bij Feel Free SUP, breng de instructeur of medewerker hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte zodat hij/zij de mogelijkheid heeft om het probleem op te lossen. Wanneer je vindt dat de door Feel Free SUP geboden oplossing ontoereikend is, neem dan binnen 14 dagen schriftelijk contact door een email te sturen naar info@feelfreesup.nl, met een uitgebreide omschrijving van de situatie en feiten voor zover bij jou bekend.

NOTE: Overal waar Feel Free SUP wordt genoemd wordt bedoeld: Feel Free SUP als onderdeel van Feel Free Institute en alle medewerkers/instructeurs die onder de vlag van Feel Free SUP/Institute opereren.